EN

NL

FR

BELGISCH-LUXEMBURGSE UNIE VAN GEOLOGEN

afgekort : "B.L.U.G."
Identificatie nummer: 2323/81

Titel 1 - Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. De vereniging, opgericht in 1981 draagt in het Nederlands de naam: «Belgisch-Luxemburgse Unie van Geologen», afgekort «B.L.U.G.» v.z.w. en in het Frans de naam: «Union Belgo-Luxembourgeoise des Géologues» , afgekort «U.B.L.G» a.s.b.l.

Art. 2. De vereniging is gevestigd Jennerstraat 13, 1000 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:
 • het verenigen in beroepskader van diegenen die geologie en andere aardwetenschappen beoefenen;
 • de vertegenwoordiging van het aldus bepaalde beroep vooral bij de bevoegde autoriteiten;
 • de verdediging en de promotie van het beroep en van zijn functie;
 • de uitwerking van een beroepsdeontologie en de studie van aangepaste maatregelen om de waardering daarvan te verzekeren;
 • het ontwikkelen van een actie ter bescherming van de naam van het beroep;
De vereniging is volwaardig lid van de Europese Federatie van Geologen (EFG), neemt in de mate van het mogelijke deel aan haar activiteiten en voert haar aanbevelingen uit om de Titel van Europees geoloog zelf te kunnen verlenen aan haar leden.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel II - Leden

Art. 5. De vereniging bestaat uit gewone leden, buitengewone leden en ereleden. Er zijn minstens drie gewone leden. Kan aanvaard worden als gewoon lid al wie geologie of een andere aardwetenschap beoefent en voldoet aan volgende voorwaarden:
 • in het bezit zijn van ofwel de Belgische of Luxemburgse nationaliteit ofwel van een andere lidstaat van de Europese Unie en woonachtig zijn in België of het Groot-Hertogdom Luxemburg.
 • een diploma behaald hebben van licentiaat in de geologie of aard- en delfstofkundige wetenschappen, bachelor in de geologie, master in de geologie of doctor in de Wetenschappen - geologie of van ingenieur-geoloog aan een Belgische universiteit of een gelijkgesteld diploma behaald hebben aan een Europese universiteit overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende de gelijkstelling van diploma's of bij gebreke hieraan een door de raad van bestuur van de vereniging erkende beroepskwalificatie bezitten;
 • het gewoonlijk uitoefenen van een beroep dat vooral betrekking heeft op de disciplines en de technieken behorend tot de aardwetenschappen en uit deze beoefening zijn belangrijkste inkomsten putten;
 • de nodige kwaliteiten van waardigheid en rechtschapenheid vertonen voor de uitoefening van het beroep. Kan aanvaard worden als buitengewoon lid.
  • Al wie geologie of een andere aardwetenschap beoefent en niet beantwoordt aan één van de drie eerste voorwaarden hierboven vermeld;
  • De houder van Belgische of Luxemburgse nationaliteit van het diploma van kandidaat in de geologie behaald aan een universiteit van de Europese Unie.
  De titel van erelid wordt toegekend aan gewone en buitengewone leden die om leeftijdsredenen het beoefenen van het beroep hebben stopgezet.
Art. 6. Met het oog op het bekomen van de titel van gewoon of buitengewoon lid dient elke kandidaat bij de voorzitter van de vereniging een toelatingsaanvraag in te dienen, vergezeld van de nodige documenten waaruit moet blijken dat aan de voorwaarden gesteld in artikel 5 is voldaan; De raad van bestuur doet een uitspraak over de aanvraag tijdens zijn eerstvolgende bijeenkomst. Deze kan de kandidaat aanvaarden, weigeren of bijkomende informatie gelasten. Er kan niet worden besloten tot een toelating wanneer een derde van het aantal leden in de raad er zich tegen verzet.

Art. 7. De hoedanigheid van gewoon lid, erelid of buitengewoon lid is afhankelijk van de betaling van een bijdrage waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgelegd door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, zonder 250 euro evenwel te mogen overschrijden.

Art. 8. Elk gewoon lid, dat niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 5, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Een gewoon lid kan ook uitgesloten worden. Een dergelijke uitsluiting zal het voorwerp uitmaken van een beslissing van de algemene vergadering, desgevallend op voorstel van de raad van bestuur. Deze beslissing:
 • kan alleen door twee derde van het aantal aanwezige leden genomen worden;
 • moet voorafgegaan zijn van een betekening aan de persoon in kwestie, die over een termijn van drie maanden beschikt om te vragen gehoord te worden,
 • kan worden herroepen indien de redenen, die er voor aan de basis lagen, verdwijnen;
 • is onderworpen aan de bekrachtiging van de algemene vergadering.
Niets belet dat de raad van bestuur zich uitspreekt over een overgang van de titel van gewoon lid naar de titel van buitengewoon lid.

Titel III - De algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden die elk één stem hebben. Elk gewoon lid mag maximaal vijf andere gewone leden vertegenwoordigen indien hij in het bezit is van ondertekende volmachten. Buitengewone leden en ereleden wonen de algemene vergadering bij met adviserende stem.

Art. 10. De algemene vergadering heeft een aantal, door de wet toegewezen, bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn exclusief aan de algemene vergadering voorbehouden en kunnen nooit aan een ander orgaan worden overgedragen. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
 • de wijziging aan de huidige statuten;
 • de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en rekening;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de onzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.
Art. 11. De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar, tijdens het eerste semester, samen. Verder kan op ieder ogenblik een buitengewone vergadering worden samengeroepen op initiatief van de raad van bestuur of indien minstens een vijfde van het aantal gewone leden daarom vraagt.

Art. 12. Alle leden worden minstens vijftien dagen vooraf per gewone brief in kennis gesteld van de algemene vergadering. De brief moet de agenda vermelden. De vergadering kan alleen maar beraadslagen over punten die op de agenda staan. De algemene vergadering wordt gehouden op plaats, dag en uur zoals aangegeven op de uitnodiging. Elk voorstel, ondertekend door een aantal leden minstens gelijk aan een twintigste van de laatste jaarlijkse ledenlijst, moet op de dagorde ingeschreven worden.

Art. 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige en de vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de vzw wetgeving hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Art. 14. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter duidt een secretaris aan. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register voor de processen-verbaal en worden ondertekend door de voorzitter en één bestuurder. Alle leden kunnen daarvan kennis nemen zonder het register te verplaatsen. De beslissingen worden eventueel aan derden medegedeeld per gewone brief.

Titel IV - De raad van bestuur

Art. 15. De raad van bestuur van de vereniging bestaat uit vijf tot vijftien gewone leden aangeduid door de algemene vergadering. Nochtans moet het aantal bestuurders in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat gewoon lid is van de vereniging. Het mandaat van de bestuurders loopt twee jaar en is hernieuwbaar.

Minstens één mandaat van bestuurder is voorbehouden aan een lid met Luxemburgse nationaliteit. Art. 16. De raad van bestuur kiest in zijn schoot één voorzitter, twee ondervoorzitters, één secretaris en één penningmeester, die het bureau vormen. De raad van bestuur kan alle of een deel van zijn bevoegdheden aan het bureau of aan één van zijn leden overlaten.

Art. 17. De raad van bestuur heeft tot taak de vereniging te beheren. Hij neemt ieder initiatief en elke beslissing noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging met uitzondering van de aangelegenheden voorbehouden aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 10 van de huidige statuten.

Art. 18. De raad van bestuur beraadslaagt op uitnodiging van de voorzitter of van twee leden. De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid voor zover ten minste vijf leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd. Een lid dat verhinderd is kan schriftelijk volmacht verlenen aan een ander lid van de raad. Niemand kan met meer dan één dergelijk mandaat worden belast.

Art. 19. De akten die de vereniging verbinden buiten deze van het dagelijks bestuur worden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur.

Titel V - Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging

Art. 20. De statuten mogen slechts gewijzigd worden volgens de voorschriften van de wet van 27 juni 1921.

Art. 21. De algemene vergadering kan uitspraak doen over de ontbinding van de vereniging. Deze ontbinding zal slechts kunnen uitgesproken worden volgens de voorschriften van de wet van 27 juni 1921. Bij ontbinding dient de raad van bestuur de lopende zaken af te handelen; het vermogen van de vereniging wordt overgedragen aan wetenschappelijke geologische verenigingen.

Titel VI - Slotbepaling

Art. 22. De vzw wetgeving is toepasselijk op alle gevallen die niet expliciet in de statuten worden geregeld.